Ako postaviť mobilný dom na trvalom trávnom poraste?

Mobilné domy, známe tiež ako mobilheimy, sa stávajú stále populárnejšou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú flexibilné a cenovo dostupné riešenie bývania. Avšak pri hľadaní vhodného miesta pre umiestnenie mobilheimu sa môže objaviť otázka, či je možné usadiť mobilheim na pozemok, ktorý je označený v katastri ako trvalý trávny porast.

Trávny porast a stavba

Trvalý trávny porast je obecne považovaný za poľnohospodársku pôdu, ktorá je vyhradená pre pastvu dobytka či iné poľnohospodárske činnosti. V rôznych krajinách a regiónoch sa však môžu vzťahovať rôzne pravidlá a predpisy týkajúce sa využívania takých pozemkov pre neštandardné účely, ako je umiestnenie mobilheimu.

V ČR si môžete mobilný dom postaviť na pozemok v prípade, že to nekoliduje s územným plánom príslušného samosprávneho celku. Každá obec má vlastný územný plán, ktorý určuje pravidlá pre využívanie pozemkov. Zahŕňa zóny určené pre rôzne účely, vrátane trvalého trávneho porastu. Trvalý trávny porast (pôvodne pasienok) je pozemok porastený trávami, ktorého hlavný výťažok je seno alebo je určený k trvalému spaseniu. Môže byť rozorávaný za účelom zúrodnenia pôdy, ale nie je na ňom možné postaviť stavbu ani výrobok plniaci úlohu stavby, akým je mobilný dom.

1. Územné rozhodnutie

Zmena trvalého trávneho porastu napríklad na záhradu je možná, ale nezaobíde sa bez územného rozhodnutia vydaného v územnom riadení príslušným stavebným úradom. Najskôr je nutné pozemok vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Je potrebné podať žiadosť o vydaní rozhodnutí o zmene využitia územia na obecný úrad s rozšírenou pôsobnosťou, aby došlo k trvalému vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Príslušný stavebný úrad následne stanoví nový spôsob užívania pozemku a podmienky jeho využitia. Pri zmene využitia pozemkov väčších než 300 m² a práve trvalých trávnych porastov zákon vyžaduje samostatné územné rozhodnutie. K rozhodnutiu si stavebný úrad vyžiada príslušné stanoviská od dotknutých vlastníkov, správcov chráneného územia a i. Ak vyhodnotí žiadosť ako oprávnenú, vydá územné rozhodnutie. Potom vás čaká ešte územný súhlas.

2. Územný súhlas

Pre umiestnenie mobilného domu síce nepotrebujete stavebné povolenie ani ohlásenie, nevyhnutné je ale získanie územného súhlasu. Ten môžete nadobudnúť po podaní oznámenia o zámere v území príslušnému stavebnému úradu, v ktorom zahrniete:

  • doklad o vlastníctve pozemku,
  • stanoviská vlastníkov technickej a dopravnej infraštruktúry,
  • technickú dokumentáciu mobilného domu
  • a prehlásenie výrobcu mobilného domu o splnení technických noriem.

Stavebný úrad následne rozhodne o vašom podaní do 30 dní. V súlade so zákonom sa do katastra nehnuteľností zapisujú budovy, ktoré sú spojené so zemou pevným základom. Tejto povinnosti však mobilný dom nepodlieha.

Pred umiestnením mobilheimu na pozemok označený ako trvalý trávny porast v Českej republike je nutné získať všetky potrebné povolenia od miestnych úradov. Nelegálne umiestnenie môže mať právne dôsledky a viesť k sankciám a nútenému odstráneniu mobilheimu.

Už máte všetko naštudované a chýba vám len vlastný mobilný dom? Aj s tým vám môžeme pomôcť. Prezrite si ponuku našich mobilných domov.